Saturday, 09 March 2019 15:21

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาโอสภ

*งานกั้นห้องแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS หนา 2'' ชนิดเรียบ
พื้นที่ 800 ตร.ม. 
*งานติดตั้งชุดประตูบานเปิดแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS จำนวน 50 ชุด
*งานติดตั้งอลูมิเนียมฉากโค้งรอบตึกอาคาร

( หน้างานจังหวัดพิจิตร )
Read 454 times